fb
X

Заголовок.

Текст текст текст.

X

Aitäh sooviavalduse eest!

Me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel!

Telli telefonikõne/ konsultatsioon

Täidke allolev sooviavaldus ja me ise võtame teiega ühendust

X

Спасибо за ваш отзыв!

JÄTA TAGASISIDE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

X

Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

TÄITA SOOVIAVALDUS INDIVIDUAALÕPPESSE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

X

Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

JÄTA OMA SOOVIAVALDUS TÕLKETEENUSELE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendustTELLI TELEFONIKÕNE AVALDUS KURSUSELE
< < Tagasi pealehele

Soome keel algajatele

Kursusest:

Grupiviisiline koolitus täiskasvanutele toimub gruppides, mille suurus ei ole rohkem kui 8 inimest. Õppekava hõlmab erinevaid teemasid ja selles pööratakse tähelepanu kõigile keele aspektidele, nagu: lugemine, kuulamine, grammatika ja kõnekeel. Õppetöö toimub nii grupitöö kui paaritööna – kasutades erinevaid suhtlusvorme, mis on suunatud praktilise keeleoskuse arendamiseks esimesest tunnist alates.

финский язык

Kursuse sisu:
Kursuse ajal õpitakse igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada.  Kuidas ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Õpitakse suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. Õpilane moodustab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Õpib kuidas tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Kursus on suunatud omandada baasteadmised praktilisest vene keelest, nii esmaste kirjutamise kui ka lugemise oskused.

Tüüpiliste audeeritud tekstide põhjal erinevate dialoogide kuulamine ja sõnavara laiendamine, situatsioonide automatiseerimine, samaaegse vene keele struktuuri omandamisega. Suuremat tähelepanu pööratakse sõnavara suurendamisele ning sõnade ja kõne struktuuride õigesti hääldamisele. Grammatika esitatakse nii, et arusaamine ja tekstide koostamine oleks lihtsam ja efektiivsem. Dialoogid paigaldatakse tüüpiliste igapäeva elu situatsioonidesse.

Teemad: Tutvustus. Perekond. Ilm. Minu päev. Keeled ja maad. Poes. Linnas. Kodu. Plaanid. Reisimine.

Grammatikast õpitakse: Grammatika: hääldusalused, vokaalharmoonia; -ko/-kö küsimus, kuka? ketkä?; ainsuse omastav kääne; mitmuse nimetav, isikulised asesõnad; käänded; järgarvud; astmevaheldus; näitavad asesõnad; possessiivsufiksid; tegusõnatüübid; pööramine; täytyy/pitää laused; pööramine; ainsuse osastav kääne; käskiv kõneviis; tagasõnad; sihitis; kõrvallause.

Õppematerjal:
Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. Suomen mestari I, Finnlectura, 2011.
Kaare Sark, Hyvä-parempi-paras. Iduleht 2009.
Margit Kuusk, Suomi selväksi. Töövihik I-II. Eesti Keele Sihtasutus 2009
Õpetaja ppolt koostatud õppematerjal.

Kursuse alustamise nõuded:
Õpilane peab esitama sooviavalduse e-kirjaga info@tarkus24.ee, telefoni teel 55619088 või täites sooviavalduse Keeltekooli Tarkus kodulehel www.tarkus24.ee

Õpitulemused:
Õpilane saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust. Saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust või eelmist tööd. Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, nt. kellegi tänamiseks.
Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta.

Õppemaksu tasumine:
Õppija tasub arve ühe maksena või kahes osas lepingus määratud tähtpäevaks. Õppemaksu saab tasuda pangaülekandega OÜ Tark Impuls arveldusarvele või sularahas kursuse esimeses tunnis. Arvestamine tulude deklareerimisel.

LÄHIKURSUS:

Koht: Endla 4, Tallinn
Kestus: 60 ak.t
Grupp: 8 inimest
Kuupäev: 04.09.-13.11.2017
Aeg: E, K, R 17:30-19:00
Õppekeel: soome, eesti
Hind: 297€ (4.95€/1 ak.t)

Kursust viib läbi: TIINA TURSMAN

Õpetab eesti keelet vene keele baasil ja soome keelt eesti keele baasil. Hariduselt pedagoogika – psühhoogia ja sotsiaaltöö magister. 1982. aastast alates töötanud õpetajana ja õppejõuna. 2009. aastast õpetanud eesti keelt vene keele baasil nii gruppides kui individuaalselt. Samast ajast alates tegelenud ka hobi korras eesti-vene-soome keele tõlgina seminaridel või koolitustel. 2008-st aastast ilmunud omastehooldusalased artiklid ajalehes Elukaar ja e-raamat “Mina, omastehooldaja?”. Hobideks on õpetamine, tõlkimine, maalimine, käsitöö, aiatöö. Ta on abielus juba 36 aastat ja meil on 3 täiskasvanud poega ning pisikene pojapoeg! Ta on väga õnnelik!

Lisainfo:

  • Efektiivne metoodika. Suhtlus võõrkeeles juba esimesest tunnist alates.
  • Ei ole vaja osta õpikuid. Kogu vajalik lisamaterjal antakse tundides.
  • Võimalus tasuda õppetöö eest kahes osas. Arvestamine tulude deklareerimisel.
  • Proovitund tasuta.

Parkimisvõimalustest vaata siit.

Saata sooviavaldus kursusele