fb
X

Заголовок.

Текст текст текст.

X

Aitäh sooviavalduse eest!

Me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel!

Telli telefonikõne/ konsultatsioon

Täidke allolev sooviavaldus ja me ise võtame teiega ühendust





X

Спасибо за ваш отзыв!

JÄTA TAGASISIDE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

X

Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

TÄITA SOOVIAVALDUS INDIVIDUAALÕPPESSE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust





X

Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

JÄTA OMA SOOVIAVALDUS TÕLKETEENUSELE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust







TELLI TELEFONIKÕNE AVALDUS KURSUSELE
< < Tagasi pealehele

Soome keel edasijõudnutele

Kursusest:

Grupiviisiline koolitus täiskasvanutele toimub gruppides, mille suurus ei ole rohkem kui 8 inimest. Õppekava hõlmab erinevaid teemasid ja selles pööratakse tähelepanu kõigile keele aspektidele, nagu: lugemine, kuulamine, grammatika ja kõnekeel. Õppetöö toimub nii grupitöö kui paaritööna – kasutades erinevaid mängulisi võtteid, mis on suunatud praktilise keeleoskuse arendamiseks esimesest tunnist alates.

финский язык

Kursuse sisu:
Kursusel tutvutakse Soome igapäevaeluliste küsimustega.Samuti on rõhk oluliste grammatika osade kordamisel ja kinnistamisel. Tüüpiliste audeeritud tekstide põhjal erinevate dialoogide kuulamine ja sõnavara laiendamine, situatsioonide automatiseerimine. Suuremat tähelepanu pööratakse sõnavara suurendamisele ning sõnade ja kõne struktuuridele. Grammatika esitatakse nii, et arusaamine ja tekstide koostamine oleks lihtsam ja efektiivsem. Dialoogid paigaldatakse tüüpiliste igapäeva elu situatsioonidesse.

Teemad: harrastused ja vaba aeg; reisimine; töö otsimine; kinnisvara hankimine ja remontimine; probleemid kodutehnikaga; kindlustus; soomlaste lähiajalugu, kultuur ja argipäev, argumenteerimisoskuse arendamine; arvamuse avaldamine ja põhjendamine; ettepaneku tegemine; veenmine; palumine, käskimine; ettepanekust keeldumine; kaebuse esitamine; viisakus ning sobilikud jututeemad; nõuanded; kindlustunde ja ebakindlustunde väljendamine.

Grammatikast õpitakse: nimisõnatüübid ja astmevaheldus; tingiv kõneviis; järgarvude kasutamine; täis- ja enneminevik; asesõnad; mitmus; võrdlusastmed; umbisikuline tegumood; joka asesõna; tegevussõna+-maan/-massa,/-masta; -minen teonimisõna; verbirektsioonid; omadussõnade võrdlusastmed.

Õppematerjal:
Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. Suomen mestari II, Finnlectura, 2014.
Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. Suomen mestari III, Finnlectura, 2014.
Margit Kuusk, Suomi selväksi. Töövihik I-II. Eesti Keele Sihtasutus 2009.
Õpetaja koostatud õppematerjal.

Kursuse alustamise nõuded:
Õpilane peab esitama sooviavalduse e-kirjaga info@tarkus24.ee, telefoni teel 55619088 või täites sooviavalduse Keeltekooli Tarkus kodulehel www.tarkus24.ee

Õpitulemused:
Õpilane saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, reisimine, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid. Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades. Saab keelega enamasti hakkama riigis, kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused. Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.
Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta.

Õppemaksu tasumine:
Õppija tasub arve ühe maksena või kahes osas lepingus määratud tähtpäevaks. Õppemaksu saab tasuda pangaülekandega OÜ Tark Impuls arveldusarvele või sularahas kursuse esimeses tunnis. Arvestamine tulude deklareerimisel.

LÄHIKURSUS:

Koht: Endla 4, Tallinn
Kestus: 45 ak.t
Grupp: 8 inimest
Kuupäev: 09.09.-16.12.2017
Aeg: L 10:00-12:15
Õppekeel: soome, eesti
Hind: 223€ (4.95€/1 ak.t)

Kursust viib läbi: Maria-Magdalena Jürvetson

Õpetab soome keelt edasijõudnutele. Kaitses 2015. aastal doktoriväitekirja ”Suomen kielen nauramisverbit koloratiivikonstruktiossa: muoto, merkitys ja tehtävät” (’Soome keele naermisverbid koloratiivkonstruktsioonis: vorm, tähendus ja funktsioonid’). Tema teaduslikud huvid keskenduvad soome keele leksikoloogiale. Olulisemad uurimisteemad on soome keele ekspressiivne imitatiiv ja verb ning verbaalne koloratiivkonstruktsioon võrdluses eesti keele vastava sõnavaraga.

Lisainfo:

  • Efektiivne metoodika. Suhtlus võõrkeeles juba esimesest tunnist alates.
  • Ei ole vaja osta õpikuid. Kogu vajalik lisamaterjal antakse tundides.
  • Võimalus tasuda õppetöö eest kahes osas. Arvestamine tulude deklareerimisel.
  • Proovitund tasuta.

Parkimisvõimalustest vaata siit.

Saata sooviavaldus kursusele